So+ lu+o+c.  va` Khai’ Niêm. Vê`Triêt’ Hoc.:

 

Trong  –do+i` sông’ ,chung’ ta thu+o+ng` dung` -dên’ Triêt’ hoc.  –dê? Giai? Quyêt’ moi. Vân’  -dê` . Nhu+ng vi` hiên. nay ,co’ rât’ nhiêu` hu+o+ng’  -di cua?  Triêt’ ly’ , lam` cho  chung’  ta  không  nhân.  diên.  –du+o+c. dê ? dang` môn  hoc. nay` . Trong  trang nay` ,tôi  se~  cô’ trinh` bay` -do+n  gian ? ,-dê?  su+. viêc. ,–du+o+c.  ro? rang` ho+n .

Sau –dây la`môt. sô’ ca(n ban ? cân`-du+o+c. biêt’:

 

Triêt’ hoc. ra –do+i`tu+`luc’ nao`?

Khi con ngu+o+i`du+o+c. sanh ra , chu+a co’ su+. Suy nghi~ thi`chu+a co’ Triêt’ ly’, ma`sau khi  co’ su+. Suy nghi~ thi`Triêt’ ly’ ra –do+i`.

 

 Se~ co’ ban. Hoi? Triêt’ ly’ la`gi`? tai. Sao phai? Co’ triêt’ ly’? , va`con`nhiêu`câu hoi? Tai. Sao nu+a~  se~ ra –doi`.Tai. sao nhu+  thê’ vây`?,Tai. Sao nhu+ thê’ kia? .v.v.Mo+i`cac’ ban. –di tiêp’ vao` phân`  sau .

 

Vây. Triêt’ hoc. La`gi` ?

Triêt’ hoc. Se~ tra? Lo+i`cho cac’ ban. Tât’ ca? nhu+ng~ câu hoi? Tai. Sao? Chinh’ vi`vây. Triêt’ Hoc. La`môn tiêu biêu ? nhât’ cho phân`Khoa hoc. Tông ? quat’.

Vi’ du.:

Tai. Sao co’ con ngu+o+i`?

            Tai. Sao co’ thê’ gio+i’ nay`?

            Tai. Sao co’ môn  Triêt’ Hoc. ?

 

Cac’ ban. thây’ –do’, thât. su+. con ngu+oi` chung’ ta co’ rât’ nhiêu`câu hoi? va`muôn’ tim`ra môt. Giai? Quyêt’ –dung’ nhât’, –dê? thoa? man? Tu+ tu+o+ng?, hoa(c. la` giai? quyêt’  tât’ ca ? ,nhu+ng~ câu hoi ? ,ma`con ngu+o+i`chung’ ta ,tu+. –du+a  ra.

 

-Dê? Chung’ ta hiêu ? ro ? rang`ho+n nu+a~, tôi se~ so sanh’ Triêt’ hoc. Va`nhu+ng~ môn hoc. khac’,xin mo+i`cac’ ban. –di tiêp’ phân`sau:

 

So sanh’ Triêt’ hoc. va` nhu+ng~ môn hoc.  khac’:

Nhu+ trên –da~ noi’ ,Triêt’ hoc. Se~ giai? Quyêt’ tât’ ca ? nhu+ng~ câu hoi ? ba(t’ –dâu`Tai. Sao ?

Con`nhu+ng~  môn khac’ chi ? tra ? lo+i` cho câu hoi? Nhu+ thê’ nao`?

vi’ du.

 

(tro+? Lai.)<<                    >>(xem tiêp’ )


[ Trang chu? Khoa Hoc. ]